“Dünyanın yıkılmaması için adalet yerini bulsun. Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.”
(Latin Atasözü)
Faaliyet Alanları
İcra ve İflas Hukuku
T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz...
 • İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
 • Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
 • İstihkak davaları
 • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
 • İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar
Aile Hukuku
Aile Hukuku konusunda ;
 • Boşanma davaları
 • Nafaka davaları
 • Velayet davaları
 • Evlat edinme ile ilgili davalar
 • Babalık Davaları
 • Mal rejimleri ile ilgili davalar
 • Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar...
Gayri Menkul Hukuku
Gayri menkul ile ilgili baktığımız davalar;
 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • Şuf'a davaları
 • Men'i müdahale davaları
 • Ecri misil davaları
 • Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
 • Geçit hakkı davaları
 • Tespit davaları
 • İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
 • Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
 • Diğer taşınmaz hukuku davaları.
İdare Hukuku
İdare hukuku alanında davalar;
 • İptal davaları
 • Tam Yargı Davaları.
İş Hukuku
İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar;
 • İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
 • İşe iade davaları
 • İşçi - iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.
Miras Hukuku
Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;
 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması
 • Miras sözleşmeleri
 • İzale-i şuyu davaları
 • Vasiyetnameler
 • Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
 • Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları
 • Miras ile ilgili iade davaları
 • Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.
Ceza Hukuku
Ceza hukuku alanında davalar;
 • TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar
 • Vergi suçları
 • Diğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar...